GÜNDEM
Giriş Tarihi : 07-08-2021 13:05   Güncelleme : 07-08-2021 13:05

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI

Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI

 

İhale kayıt numarası

: 2021/452953

1- İdarenin

 

    a) adresi

: ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI
  ÜZERİ  44080 YEŞİLYURT/MALATYA

    b) telefon ve faks numarası

: 0422 212 10 44   0422 212 10 52

    c) elektronik posta adresi

: malatyaseker@turkseker.gov.tr

    ç) İhale dokümanının görülebileceği
        İnternet adresi (varsa)  


:

2- İhale konusu hizmetin

 

    a) niteliği, türü ve miktarı

: Fabrikamız 2021/2022 Kampanya Döneminde Günlük
  (24 Saat) Olmak Üzere Vardiya Esasına Göre Fabrika
  Pancar  Analiz  Laboratuvarı,Kalite Kontrol, Pancar  Silo  Meydanı,
  Arıtım İstasyonunda ve  Malzeme Ambarında  İşçilik
  Hizmetin Yürütülmesi İşi,

b) yapılacağı yer

: Malatya Şeker Fabrikası Pancar  Analiz  Laboratuvarı,Kalite Kontrol   Pancar  Silo  Meydanı, Arıtım İstasyonu ve Malzeme  Ambarı,                                                                     

c) işin süresi

: 2021/2022 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay

3- İhalenin

 

a) yapılacağı yer

: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 18/08/2021  Saat : 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
           1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
           2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
          1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
          2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
    Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale  konusu  iş  veya  benzer  işlere  ilişkin  iş deneyimini gösteren belge,
5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6-  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 18/08/2021 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
   Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11-  Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60  takvim günü olmalıdır.
12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç  4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve  4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.


                                                                          TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

vadivadi