GÜNDEM
Giriş Tarihi : 07-08-2021 13:08   Güncelleme : 07-08-2021 13:08

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Bilgisayar sistemi ve dış donanım satın alacak

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ


HİPERBÜTÜNLEŞİK BİLGİSAYAR SİSTEMİ, DIŞ ORTAM KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI, İÇ ORTAM KABLOSUZ ERİŞİM NOKTASI SATIN ALINACAKTIR
Diğer Makine Teçhizat Alımları ( Hiperbütünleşik Bilgisayar Sistemi, Dış Ortam Kablosuz Erişim Noktası, İç Ortam Kablosuz Erişim Noktası) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/438337

 

1-İdarenin
a) Adresi : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi 70 44210 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4228461255 - 4228461225
c) Elektronik Posta Adresi : bidb@ozal.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Hiperbütünleşik Bilgisayar Sistemi 1 Adet Dış Ortam Kablosuz Erişim Noktası 9 Adet İç Ortam Kablosuz Erişim Noktası)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Merkez Kampüsü
c) Teslim tarihleri : İşe başlanmasından itibaren en geç 10 iş gününde İş kabule elverişli şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
b) Tarihi ve saati : 25.08.2021 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2 Teklif verecek firmalar teklifleriyle birlikte ürünlerin üretici firmasından veya yetkili distribütöründen alınmış satış yapmaya yetkili olduğuna dair yetki belgesini vermelidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sunucu Sistemleri veya Network Sistemleri kurulumu ilgili Kamu veya özel sektörde kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

vadivadi