EKONOMİ
Giriş Tarihi : 09-08-2021 13:54   Güncelleme : 09-08-2021 13:54

Malatyada Belediyeye ait iki adet büfe kiraya verilecektir

Malatyada Belediyeye ait iki adet büfe kiraya verilecektir

Malatyada Belediyeye ait iki adet büfe kiraya verilecektir

MALATYA BATTALGAZİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI


1. Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Fırat Mahallesi, “TOKİ Malatya Beydağı 3.Bölge 2.Kısım Toplu Konutları” bölgesi Alemdar Sokak üzerinde bulunan 1 adet büfe ile Merkez Beydağı Mahallesi “TOKİ Merkez Beydağı 568 Adet Toplu Konut Alanı” içerisinde bulunan 1 adet büfe olmak üzere, yetki ve sorumluluğu Battalgazi Belediye Başkanlığına ait olan 2 adet büfe işletmesinin kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 19/08/2021 Perşembe günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere katılamazlar.
3. Kiraya verilecek taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
4. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleri 100,00 TL. (yüz lira) bedel karşılığı Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınabilir, şartname ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir.
5. İhaleye katılmak isteyenlerin;
    a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
    b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
    c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise Vergi Levhasını,
    d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubunu, (geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.)
    e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası' ndan, yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2.Maddede belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye iştirak edeceklerin noter onaylı vekaletnameyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri zorunludur.
    f) İhaleye katılacak olan isteklinin en az %50 (Yüzde Elli) Kamu ortaklığının bulunması gerekmekte olup, belgelerini ibraz etmesi zorunludur. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılacaktır.
6. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
7. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz kiralama bedeli alıcı tarafından 15 gün içinde ödenecektir.
8. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz kiralama ihalesine ait geçici teminat bedelini, ihale tarihi ve saatinden öncesine kadar Battalgazi Belediyesi veznesine veya banka hesabına yatıracaklardır.
9. Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
 

SIRA NO MAHALLESİ ADA PARSEL ALAN (m2) CİNSİ TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ
1 FIRAT - - 6,00 Büfe 7.000,00
+ K.D.V.
210,00 19.08.2021
Saat: 14:00
2 MERKEZ BEYDAĞI - - 6,00 Büfe 7.000,00     + K.D.V. 210,00 19.08.2021
Saat: 14:10

 

vadivadi